Drepturi si Responsabilitati Voluntari

VOLUNTARIAT CLUJ

Relaţia dintre voluntari şi centru este una de reciprocitate, în cadrul căreia voluntarii oferă energie, timp şi implicare şi primesc informaţii, deprinderi şi experienţă.

Toată lumea are dreptul să se implice în activităţi de voluntariat şi are dreptul să aştepte un tratament egal atât din partea centrului, cât şi din partea beneficiarilor cu care lucrează.

Acest principiu se traduce în:
• dreptul la o recrutare deschisă şi corectă;
• dreptul la un interviu bazat pe principiile şanselor egale;
• dreptul la o fişa a a postului şi la un rol bine definit;
• dreptul de a nu fi discriminat;
• dreptul la un status egal cu cel al angajaţilor, incluzând dreptul de a-ţi exprima părerile în legătură cu munca pe care o depui şi cum ar putea fi ea îmbunătăţită;
• dreptul la exprimarea nemulţumirilor;
• dreptul de a face parte din alte structuri organizaţionale;
• dreptul de a ţi se deconta cheltuielile care au legătură cu activitatea de voluntariat desfăşurată;
• dreptul de a refuza cereri nepotrivite făcute în afara fişei postului/înţelegerii iniţiale între voluntar şi organizaţie;
• dreptul la protecţia muncii;
• dreptul la o supervizare adecvată;
• dreptul la instruire, la oportunităţi de dezvoltare a activităţilor şi evaluări periodice a activităţii voluntarului;
• dreptul de a primi recomandări în urma activităţii desfăşurate în organizaţie.

Drepturile voluntarilor

Drepturile voluntarilor în raport cu organizaţia în care se implică şi cu activitatea desfăşurată sunt:
• dreptul de a fi voluntar indiferent de rasă, religie, sex, naţionalitate, dizabilităţi, stare civilă, orientare sexuală, vârstă, caracteristici genetice, limbă, opinii politice, proprietate, etc.;
• dreptul de a-i fi respectată integritatea fizică şi mentală;
• dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
• dreptul la libertatea gândirii, conştiinţei şi propriei religii;
• dreptul de a nu participa la activităţi care periclitează siguranţa, sănătatea fizică, psihică, morală sau confortul social;
• dreptul de a fi intervievat şi selectat în mod corespunzător şi echitabil;
• dreptul de a fi informat corect şi precis în legătură cu organizaţia, politica, oamenii şi programele organizaţiei;
• dreptul de a fi tratat ca un coechipier;
• dreptul de a împărţi sarcinile cu alţi voluntari;
• dreptul de a fi considerat ca individ care merită suport individual pe parcursul efectuării sarcinii sale;
• dreptul de a fi implicat în sarcini potrivite şi reprezentative care să-i folosească şi să-i dezvolte aptitudinile şi interesele personale, precum şi experienţa personală şi profesională;
• dreptul de a fi informat frecvent în legătură cu ceea ce are loc în cadrul organizaţiei;
• dreptul de a participa la activităţi, de a fi inclus pe lista întâlnirilor, de a primi funcţii sociale;
• dreptul de a fi încredinţat unei persoane, un tutore din cadrul organizaţiei care să-i apere interesele, să-i ofere sprijinul corespunzător şi supervizare constantă;
• dreptul de a alege şi accepta o sarcină care să presupună responsabilităţi doar în măsura în care voluntarul şi le poate asuma;
• dreptul de a primi instruire de calitate;
• dreptul de a primi îndrumare în desfăşurarea activităţilor alese;
• dreptul de a pretinde ca sarcina pe care a fost de acord să o îndeplinească să corespundă prezentării ei iniţiale;
• dreptul de a fi susţinut, îndrumat şi supervizat de către o persoană disponibilă şi experimentată, pe care voluntarul să ştie că poate conta;
• dreptul de a fi orientat şi pregătit pentru activitate;
• dreptul de a avea o descriere scrisă a serviciilor pe care va trebui să le efectueze şi un loc de muncă adecvat, protejat şi sănătos, precum şi la stabilirea prealabilă, de comun acord, a timpului pe care trebuie să-l acorde sarcinii atribuite;
• dreptul de a avea condiţii corespunzătoare de muncă;
• dreptul de a se simţi liber să discute probleme, să pună întrebări sau să facă sugestii şi, de asemenea, să ia parte la planificarea activităţii;
• dreptul de a i se recunoaşte o muncă bine făcută;
• dreptul la rambursarea cheltuielilor şi informarea prealabilă în legătură cu politica organizaţiei în ceea ce priveşte acest aspect;
• dreptul de a fi apreciat prin promovări sau recompense;
• dreptul de a primi apreciere din partea profesioniştilor;
• dreptul de a fi recunoscut ca un membru al echipei;
• dreptul de a fi inclus în realizarea unei sarcini care să dovedească utilitate şi o anumită provocare, oferind, de asemenea, libertatea de a folosi aptitudinile existente şi de a dezvolta altele noi;
• dreptul de a i se încredinţa informaţii confidenţiale care vor ajuta la prestarea unei munci de calitate;
• dreptul de a fi informat în legătură cu activităţile organizaţiei, deciziile legate de politica internă sau externă;
• dreptul de a primi instruire, feed-back constructiv şi supervizare pentru munca pe care o acceptă;
• dreptul de a pretinde ca timpul său să nu fie pierdut din cauza unei proaste planificări, coordonări şi cooperări din partea organizaţiei;
• dreptul de a refuza preluarea unei sarcini în plus de membrii organizaţiei sau de alţi voluntari;
• dreptul de a aştepta recunoaşterea şi aprecierea validă şi onestă din partea membrilor organizaţiei şi a celorlalţi voluntari pentru contribuţiile sale;
• dreptul de a solicita noi sarcini sau responsabilităţi adiţionale din partea organizaţiei;
• dreptul de a refuza orice sarcină căreia nu se simte capabil să-i facă faţă;
• dreptul de a fi tratat cu respect, demnitate şi apreciere;
• dreptul de a primi o descriere în scris a sarcinii care urmează să fie desfăşurată care să includă responsabilităţile, sarcinile specifice, timpul necesar, îndrumări şi supervizare;
• dreptul de a beneficia de instruirea necesară, formală sau informală, în îndeplinirea activităţii voluntare respective, precum şi de instrumentele necesitate;
• dreptul de a solicita feed-back din partea supervizorului în legătură cu modul de realizare a sarcinii;
• dreptul de a fi informat în legătură cu aşteptările pe care organizaţia le are faţă de voluntari;
• dreptul de a şti dacă munca desfăşurată este utilă şi cum poate fi îmbunătăţită;
• dreptul de a avea şansa unei mai bune cunoaşteri şi înţelegeri a propriei persoane, a celorlalţi şi a comunităţii în general;
• dreptul de a fi promovat sau/şi de a schimba activitatea de voluntariat desfăşurată;
• dreptul de a contribui la evaluarea programului în cadrul căruia a activat;
• dreptul de a oferi sugestii şi de a fi ascultat;
• dreptul de a fi informat în legătură cu schimbările care survin în activitatea pe care o desfăşoară şi o afectează într-un fel sau altul, precum şi în legătură cu finalitatea activităţii desfăşurate;
• dreptul de a explora şi alte posibilităţi de voluntariat;
• dreptul de a alege, negocia, refuza o activitate;
• dreptul de a realiza sarcina fără a fi exploatat – voluntarii nu trebuie implicaţi pentru a înlocui persoane salariate;
• timpul lor nu trebuie exploatat prin cereri nejustificate;
• nu trebuie să li se ceară să facă lucruri care contravin principiilor şi normelor lor morale;
• dreptul de a fi luat în serios etc.

Responsabilităţile voluntarilor

În relaţia cu centrul voluntarii au următoarele responsabilităţi:
• de a respecta cu stricteţe principiile si valorile centrului, misiunea si viziunea organizaţiei
• de a considera voluntariatul ca un angajament serios;
• de a fi punctual şi de a respecta cu stricteţe programul activităţii asumate;
• de a refuza cadouri, de a nu cere sau condiţiona obtinerea de avantaje materiale sau de orice alt fel pentru serviciile prestate din partea beneficiarilor centrului sau a colaboratorilor centrului
• de a fi o persoană pe care se poate conta şi care să-şi respecte angajamentul făcut;
• de a urma respecta politicile, regulile, procedurile si normele interne după care funcţionează centrul;
• de a comunica aptitudinile şi posibilităţile reale de care dispune;
• de a oferi informaţii în legătură cu programul disponibil, cum poate fi contactat;
• de a fi dispus să înveţe;
• de a accepta doar activităţi cărora le poate face faţă;
• de a respecta confidenţialitatea;
• de a fi sincer în oferta de ajutor şi de a crede în valoarea activităţii pe care o are de îndeplinit;
• de a acţiona de o manieră profesionistă în relaţia cu beneficiarii organizaţiei;
• de a-şi recunoaşte şi declara limitările;
• de a îndeplini toate sarcinile asumate;
• de a respecta datele limită şi/sau de a anunţa din timp imposibilitatea respectării lor sau eventualele întârzieri;
• de a aduce la cunoştinţă eventualele probleme astfel încât acestea să poată fi discutate şi rezolvate, şi de asemenea, de a pune întrebări în legătură cu ceea ce nu înţelege;
• de a anuţa coordonatorul în legătură cu orice schimbare sau chestiune care merită a fi menţionată în legătură cu activitatea desfăşurată;
• de a cere ajutor în caz de nevoie;
• de a menţine o atitudine deschisă, flexibilă;
• de a da dovadă de politeţe;
• de a-şi clarifica aşteptările;
• de a fi loial organizaţiei în care activează;
• de a frecventa instruirile considerate ca fiind necesare, programele de orientare şi întâlnirile;
• de a cere sprijinul atunci când este nevoie;
• de a face faţă sarcinii preluate în mod responsabil şi etic;
• de a urma sarcinile specifice menţionate;
• de a anunţa în prealabil retragerea din cadrul organizaţiei;
• de a preţui şi sprijini ceilalţi membrii ai echipei;
• de a fi de încredere;
• de a folosi o judecată raţională în luarea de decizii atunci când acestea nu sunt specificate de politici declarate şi consultarea în cel mai scurt timp cu supervizorul;
• de a folosi timpul cât mai înţelept cu putinţă şi de a îndeplini fiecare sarcină la un standard calitativ cât mai înalt;
• de a prelua sarcini în plus doar în măsura abilităţilor reale de îndeplinire a lor;
• de a manifesta consideraţie faţă de ceilalţi membrii ai echipei, de a respecta competenţele acestora şi de a lucra ca un membru al echipei cu toţi membrii şi voluntarii organizaţiei;
• de a oferi feed-back constructiv şi sugestii coordonatorului;
• de a primi feed-back de la acesta pentru a mări eficienţa;
• de a accepta îndrumarea şi direcţionarea din partea supervizorului;
• de a oferi informaţii care pot fi semnificative în legătură cu starea medicală şi fizică;
• de a se consulta cu supervizorul înainte de a prelua noi responsabilităţi;
• de a respecta drepturile clienţilor şi ale celorlalţi membrii ai organizaţiei, de a-i trata cu demnitate şi respect
• de a avea o atitudine mai puţin moralizatoare faţă de ceilalţi;
• de a reprezenta interesele organizaţiei şi nu pe cele personale;
• de a recunoaşte deciziile adoptate de consiliile de conducere;
• de a înţelege funcţia personalului plătit, de a menţine o relaţie de muncă calmă cu aceştia şi a se menţine între graniţele stabilite de angajamentul voluntar iniţial;
• de a semna un contract de angajare faţă de anumite programe;
• de a trata toate informaţiile personale ca strict confidenţiale;
• de a acţiona într-o manieră responsabilă şi onestă în toate situaţiile, inclusiv respectând mediul de lucru şi orice echipament folosit;
• de a urma liniile directoare ale organizaţiei;
• de a menţine relaţii de muncă pozitive cu ceilalţi membrii şi a înţelege rolul fiecăruia.

Înainte de a deveni voluntar asigură-te că:

• scopul organizaţiei este în concordanţă cu propriile valori şi principii;
• organizaţia respectă cadrul legal cu privire la implicarea voluntarilor;
• rolul tău este este clar şi precis;
• organizaţia poate să-ţi ofere informaţii scrise în legătură cu scopurile şi activităţile sale;
• fondurile deţinute de organizaţie sunt utilizate în acord cu misiunea pe care o are de îndeplinit.

VOLUNTARIAT CLUJ