Sprijin pentru familie şi comunitate


„Sprijin pentru familie şi comunitate”

  • are ca scop acordarea de sprijin material şi financiar persoanelor şi familiilor cu venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime.

Se urmăreşte pentru persoanele în cauză dezvoltarea capacităţii de a se implica în rezolvarea propriilor probleme şi de a-şi restabili echilibrul. Activităţile pe care le derulăm în acest sens sunt: identificarea nevoilor sociale, informare despre drepturi şi obligaţii, acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială, reducerea efectelor în situaţii de criză, consiliere, încurajarea solidarităţii sociale etc.

Sprjinul acordat comunităţii constă în donaţii materiale către alte instituţii de ocrotire socială, prin intermediul cărora realizăm diversificarea şi lărgirea ariei de beneficiari.

Calitatea de beneficiar al asociaţiei se dobândeşte în urma realizării unei anchete sociale la domiciliul solicitantului de către asistentul social. Dacă este considerat eligil, solicitantul devine beneficiar al asociaţiei şi i se întocmeşte un plan de intervenţie personalizat, care conţine obiective şi activităţi stabilite de comun acord cu beneficiarul. Între cele două părţi, asociaţie şi solicitant se încheie un contract, care certifică calitatea de beneficiar al celui din urmă.

Reevaluăm periodic, prin reactualizarea anchetelor sociale, beneficiarii aflaţi în baza de date pentru a vedea dacă s-a inregistrat sau nu progres în urma ajutorului pe care l-am acordat. De asemenea, evaluăm în ce masură au fost îndeplinite obiectivele stabilite în planul de intervenţie şi cât de mult ne-am apropiat de scopul propus.

Evităm crearea unei dependenţe a beneficiarului de AFR.

Solicităm beneficiarii să se implice activ în acţiuni ale AFR (logistică etc).

Încurajăm beneficiarii să se implice social, să coopereze cu alţi beneficiari (servicii gen babysitting, reparaţii etc) şi cu comunitatea mai largă (vecinătate).

Implicăm beneficiarii în stabilirea strategiei de viitor şi a proiectelor pe care le vom dezvolta.

Interacţiunea dintre personalul AFR şi beneficiari întăreşte stima de sine a beneficiarilor, îi ajută la identificarea problemelor şi opţiunilor. Sprijinul pe care îl oferim îi ajută să îşi îmbunătăţească situaţia în plan emoţional, social, fizic, birocratic. Ajutorul material oferit îi ajută să se ocupe de soluţionarea problemelor pe termen mediu şi lung, nu doar a problemelor imediate.

Dacă membrilor vulnerabili ai societăţii le merge mai bine, întregii societăţi îi merge mai bine. Mulţi dintre beneficiarii noştri sunt familii cu mai mulţi copii. Ajutîndu-i astăzi, investim în viitorul societăţii.

“Support for Family and Community”

  • This initiative aims to provide material and financial support for individuals and families whose income is insufficient to address their needs.

It aims to develop the capacity of individuals to get involved in solving their own problems and to restore balance. Activities include: identifying social needs, offering information about rights and obligations, enhancing social awareness, offering crisis mitigation, counselling, encouraging social solidarity, etc.

The support given back to the community consist of material donations to other social protection institutions, thus benefitting more than just those who attend this initiative.

A beneficiary of the association’s program is acquired following an investigation by a Social assistant. If found eligible, the applicant becomes a beneficiary of the Association and we shall prepare a personalized intervention plan that includes goals and activities agreed with the client. Between the two parties, the association and the applicant shall sign a contract certifying beneficiary of the latter.

We evaluate periodically. We use social surveys on the beneficiaries in the database to see whether or not there has been progress since giving the aid. We also evaluate whether objectives have been met or not in terms of intervention, and how closely we have achieved our goals.

We avoid creating a dependency on the beneficiary of AFR.

We ask recipients to be actively involved in the actions of AFR (logistics, etc.).

We encourage recipients to engage socially, to cooperate with other beneficiaries (babysitting services, repairs, etc.) and the community (neighbourhood).

We call on recipients to get involved in setting future strategy and projects that we develop.

Interaction between staff and AFR beneficiaries strengthens self-esteem; helping them identify issues and options.The support we offer helps improve the situation emotionally, socially, physically, bureaucratically. The material aid offered helps them deal with solving problems in the medium and long term, not just immediate problems.

If we can improve the situation with vulnerable members of society,then our whole society improves. Many of our beneficiaries are large families with children. By helping them today, we invest in the society of tomorrow.